Ieder begin is lastig. De voorbereidingen en het grondwerk om tot een aanmelding van certificering te komen voor onze bedrijven, heeft twee jaar in beslag genomen. Activiteiten, werkzaamheden en afspraken dienden gedocumenteerd te worden om een solide basis te kunnen leggen richting een managementsysteem volgens de MVO Prestatieladder. In 2022 is dat gerealiseerd.

Kernwaarden als rode draad. De bedrijfsprincipes van de Global Products Group en zijn onderliggende organisaties vloeien voort uit het gedachtegoed van oprichter Peter Biemans. Kernwaarden die vanaf dag één de rode draad vormen en verweven zijn in de bedrijfscultuur. Ondanks het feit dat deze binnen de organisatie duidelijk zijn, was het van belang om deze ook daadwerkelijk vast te stellen, te beschrijven en te documenteren. Ook dit konden we in 2022 afvinken.

 

1. Geen armoede

•   Waarborg privacy van klanten

 

 

 

 

 

 

Klantgegevens zijn erg gevoelig. Wij realiseren ons dat er veilig omgesprongen dient te worden met informatie omtrent onze klanten. In 2022 hebben wij de privacyverklaringen van onze onderliggende bedrijven bijgewerkt, zodat deze wederom compleet en actueel zijn. In het Privacy Statement wordt uitgebreid toegelicht hoe er met persoonsgegevens wordt omgegaan en hoe deze verwerkt worden, alle conform de wettelijke grondslagen van de AVG. De websites van de Global Products Group waarop aankopen mogelijk zijn, zijn voorzien van een SSL-certificaat. Dit digitale certificaat garandeert dat de transacties op de website beveiligd zijn.

 

8. Waardig werk en economische groei

•   Vastleggen beleid rondom kinderarbeid

•   Vastleggen beleid rondom gedwongen en verplichte arbeid

•   Steun voor de sociale initiatieven

•   40% van de leveranciers in bio-producten is GreenLeave-gecertificeerd

 

 

 

 

 

Kinderarbeid, een term die bijna vanzelfsprekend weerstand oproept. Volgens Amnesty International spreken we van kinderarbeid wanneer kinderen te jong, gevaarlijk, ongezond of gedwongen werk verrichten. Of wanneer het werk hun tijd en recht op scholing berooft. Belangrijk hierin is om te weten dat er een verschil is tussen kinderarbeid en het zogeheten ‘child work’, waarbij kinderen vanaf een bepaalde minimumleeftijd licht en veilig werk mogen verrichten, zolang het aantal uren hun scholing niet beperkt. Wellicht in eerste instantie onvoorstelbaar, maar in diverse landen is het niet meer dan gebruikelijk om op 15-jarige leeftijd een bijdrage te leveren aan het gezinsonderhoud. Dit zolang het maar gebeurt onder de bovengenoemde randvoorwaarden.

Hetzelfde geldt voor moderne slavernij: gedwongen arbeid onder slechte, onmenselijke omstandigheden tegen geen of nauwelijks betaling. Praktijken die lijnrecht staan tegenover de drijfveren van de Global Products Group.

Om beide uit onze keten te bannen, hebben wij in 2022 de Code of Conduct en het Modern Slavery Statement opgesteld en vastgelegd, die het Global Products Group-beleid reflecteren omtrent deze aspecten. Deze documenten gaan wij in de toekomst delen met onze leveranciers, zodat ons bedrijfsnetwerk op de hoogte is van de Global Products Group’s gedragscode. Middels het ondertekenen van deze documenten kunnen wij waarborgen dat onze leveranciers en/of partners ethisch verantwoord opereren.

Maatschappelijke betrokkenheid staat centraal bij de Global Products Group. Wij geloven er stellig in dat goede daden een positief rimpeleffect hebben. Zo dragen wij ons steentje bij aan diverse initiatieven, of deze zich nu regionaal, landelijk of wereldwijd oriënteren. Deze steun komt in verschillende vormen. Simpelweg financieel, maar ook door middel van ondersteunende diensten of door stichtingen een platform te bieden waarop ze hun mooie acties, campagnes en ideeën kunnen etaleren aan de rest van ons zakelijk netwerk.

Ook in 2022 hebben wij hen voorzien van de nodige support, en deze trend gaan we de komende jaren onverstoorbaar doorzetten. Welke sociale initiatieven de Global Products Group onder andere ondersteunt, is terug te vinden in deze editie van het MVO-jaarrapport.

In 2022 had de Global Products Group 25 verschillende leveranciers, waarvan 5 aanbieders in bio-producten. De collecties van 2 van deze leveranciers zijn door het certificeringsproces gegaan, wat neerkomt op 40%. In totaal is momenteel 60% van de 35 producten voorzien van het GreenLeave-keurmerk en gemarkeerd als volledig biologisch afbreekbaar. Diverse producten zijn in 2022 aan de collectie toegevoegd, welke nog niet zijn getoetst aan de duurzaamheidscriteria van GreenLeave. Uiteraard staat dit wel op de planning.

GreenLeave is een consortium van Nederlandse uitvaartverzorgers die zich inzetten om een duurzame uitvaart makkelijker en toegankelijker te maken. Een gemiddelde uitvaart is erg belastend voor het milieu. Met het verduurzamen van de uitvaart als doel, beoordeelt GreenLeave producten en diensten aan de hand van diverse criteria. Artikelen of activiteiten die men beoordeelt als ‘duurzaam’ worden voorzien van het GreenLeave-keurmerk.

 

11. Duurzame steden & gemeenschappen

•   50% van de leveranciers zijn gelokaliseerd binnen Europa

 

 

 

 

 

 

De Global Products Group vindt het belangrijk om een positieve bijdrage te leveren aan zowel de lokale economie als de gemeenschap. Om een betere controle te houden op de toelevering van producten en diensten, streven wij ernaar om leveranciers dicht bij huis te hebben, mits de kwaliteit en prijzen marktconform zijn. Dit houdt de levertermijn korter, de transportuitstoot lager en hiermee steunen we de plaatselijke economie.

In 2022 heeft de Global Products Group zich ten doel gesteld om met minimaal 50% Europese leveranciers samen te werken. Aan het einde van vorig jaar hadden de diversen bedrijven uit de Global Products Group samen 25 verschillende leveranciers, waarvan er 17 gelokaliseerd zijn binnen Europa. Hiermee zijn er sinds 2022 68% Europese leveranciers binnen de Global Products Group.

 

16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten

•   Vastleggen beleid rondom milieueffecten leveranciers

 

 

 

 

 

De Global Products Group erkent als bedrijf dat het verantwoordelijk is voor de bescherming van het milieu. Dit namens onze stakeholders, klanten, medewerkers en de gemeenschappen waarin wij actief zijn. Binnen een voortdurende milieuverbetering zijn wij afhankelijk van de inzet en betrokkenheid van onze zakelijke partners. Wij verwachten van onze leveranciers een actieve deelname aan ons milieubeleid.

Om dit te waarborgen, heeft de Global Products Group in 2022 een milieubeleid opgesteld en vastgelegd in de Suppliers Environmental Code. Dit document gaan wij in de toekomst delen met al onze leveranciers, zodat we samen onze kennis in duurzame productiemethodes kunnen blijven verbeteren en ons beleid inzake milieu voortdurend kunnen versterken.