PRIVACYVERKLARING

Het onderstaande privacy statement is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Funeral Products B.V., KvK nummer: 17182375, Industrieweg 10-12, Eindhoven.

Grondslag verwerking persoonsgegevens 

Funeral Products B.V. verwerkt uw persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG- wet. Op basis van deze wet, kunnen wij een beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen 

• Toestemming van de betrokken persoon (Nieuwsbrieven, overeenkomsten)
• Noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst
• Noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen
• Behartigen gerechtvaardigde belangen (verwerking overeenkomst /personeelsadministratie) 

Doeleinden van verwerking 

Funeral Products B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor:

• de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
• relatiebeheer
• nieuwsbrieven
• product- en dienstontwikkeling;
• administratieve handelingen
• het bepalen van strategie en beleid;
• personeelsadministratie
• sollicitatieprocedure
• aanbiedingen

 

Funeral Products B.V. verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst te kunnen nakomen. Deze gegevens zijn verzameld naar aanleiding van een overeenkomst of u heeft deze al met een eerdere overeenkomst doorgegeven. We kunnen een orderbevestiging sturen, een factuur en indien nodig een herinnering of aanmaning. Met het geven van een opdracht geeft u tevens toestemming om de door u verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor administratieve verwerking. Zonder deze verwerking kunnen wij u niet van dienst zijn. Iedereen kan zich voor onze nieuwsbrief opgeven, we sturen u dan regelmatig nieuws per mail. Deze brieven bevatten onzichtbare codes, waarmee wij kunnen volgen hoeveel mensen onze nieuwsbrief lezen en op welke onderwerpen er doorgeklikt wordt. We registreren niets op naam, we gebruiken alleen algemene informatie om onze nieuwsbrief te kunnen verbeteren. De nieuwsbrief kunt u ook gemakkelijk weer afmelden, via een link onderaan de nieuwsbrief. Bij het bezoeken van onze website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt (cookies). 

Verstrekken van persoonsgegevens 

Funeral Products B.V. heeft uw gegevens nodig om de administratie te voeren, om contact met u op te nemen om onze plichten voortvloeiend uit de gemaakte overeenkomsten te kunnen nakomen en om correspondentiegegevens op te slaan. Indien u geen gegevens zou verstrekken, kan Funeral Products B.V. haar werk niet doen en kunnen wij u niet van dienst zijn. Hierdoor is het verstrekken van persoonsgegevens een voorwaarde bij het aangaan van een overeenkomst met Funeral Products B.V.Daarnaast gebruikt Funeral Products B.V. uw gegevens om contact op te nemen om uw opdracht/reservering te bespreken, overige informatie waar u wellicht prijs op zou kunnen stellen; tevredenheid, aanpassing, aanbiedingen (tenzij u aangegeven heeft dat u geen aanbiedingen e.d. wenst te ontvangen). 

Ontvangers van persoonsgegevens 

Funeral Products B.V. verwerkt uw gegevens in een database, dit systeem gebruikt Funeral Products B.V. alleen voor de verwerking en ontwikkeling van onze producten en diensten. De database is goed beveiligd volgens Europese normen. Een beperkt deel van persoonsgegevens zullen verstrekt worden aan derden voor doeleinden die nodig zijn om onze diensten te kunnen leveren en nakoming van de gemaakte overeenkomst. Met de “derden” waar Funeral Products B.V. gebruik van maakt om haar diensten te kunnen leveren zijn (verwerkings)overeenkomsten gesloten. 

Verstrekking aan derden 

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verstrekt aan derden buiten de EU. 

Bewaren gegevens 

Wij zullen uw gegevens bewaren zolang nodig is voor de verwerking van onze overeenkomst en daarna volgens wettelijke termijnen van bewaarplicht in onze archieven. Nieuwsbriefgegevens worden bewaard zolang u daar toestemming voor heeft gegeven, zodra een uitschrijving voor een nieuwsbrief is ontvangen, zullen wij de gegevens verwijderen. Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is. Bij een sollicitatie zullen wij uw persoonsgegevens bewaren zolang nodig voor de sollicitatieprocedure. Indien er geen relatie tot stand komt, zullen wij uw gegevens verwijderen of toestemming vragen om uw gegevens langer te mogen bewaren. 

Gegevensbeveiliging 

Funeral Products B.V. maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Funeral Products B.V. maakt dan ook gebruik van een SSL-beveiligingscertificaat. Funeral Products B.V. maakt met haar website gebruik van een internetbedrijf in Nederland, dit bedrijf heeft de servers goed beveiligd, uw gegevens worden beveiligd volgens de geldende veiligheidsnormen.  

Social Media Buttons 

Op deze website staan social media buttons van (invullen). Als er op een social media button wordt geklikt, worden er cookies geplaatst. Het privacyreglement van het specifieke platform is op deze link van toepassing en niet deze privacy verklaring. Funeral Products kan niet garanderen dat deze derden op een veilige manier met uw gegevens omgaan. U kunt op het desbetreffende platform lezen hoe zij omgaan met uw privacy.

Cookies 

Funeral Products B.V. maakt gebruik op haar website van twee soorten cookies:-         

• Functionele cookies: Het voornaamste doel van deze cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.         

• Analytics cookies
:  (Google analytics). Door middel van deze cookies krijgt Funeral Products B.V. inzicht in het gebruik van onze website. De informatie die hiermee verkregen wordt, analyseert Google voor ons. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Met deze data kunnen wij onze website optimaliseren, waardoor wij de gebruikerservaring voor u als bezoeker kunnen verbeteren. Google is een Amerikaans bedrijf, die haar gegevens op Amerikaanse servers opslaat. Google voldoet hiermee aan de EU-US Privacy Shield Principes. Bij Funeral Products B.V. worden cookies automatisch geaccepteerd, maar u kunt de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt. 

Links naar andere websites 

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Funeral Products B.V. is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Wij verwijzen u in deze situatie door naar de privacyverklaring van de betreffende website. 

Meldplicht datalekken 

Funeral Products B.V. zal in geval van een datalek, dit direct melden aan haar ICT verantwoordelijke, die haar gegevens verder volgens de VGA meldt aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens (hack). Alle betrokkenen zullen tevens geïnformeerd worden over het datalek en er zal met spoed in kaart worden gebracht welk risico er gelopen wordt met het ontstane datalek. 

Recht Inzage, rectificatie, wissen en bezwaar 

U mag Funeral Products B.V. vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u ons verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.  Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via [email protected]. Na ontvangst van uw verzoek wordt deze getoetst naar wettelijke standaarden voorgaande de gegevens te verwijderen.  U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of u kunt uw toestemming om gegevens te verwerken intrekken. Funeral Products B.V. zal uw bezwaar/intrekking toetsen, d.w.z. kijken of uw bezwaar de verwerking van de doeleinden niet in gevaar brengt. Indien u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens kunt u uw klacht melden bij: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl  

Geautomatiseerde besluitvorming 

Funeral Products B.V. maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming m.b.t. het toetsen van kredietwaardigheid van onze klanten. De mogelijkheid bestaat dat wij onderzoek doen naar de kredietwaardigheid voordat er werkzaamheden verricht worden. Indien er een negatief resultaat uit dit onderzoek komt, kan Funeral Products B.V. ervoor kiezen om de overeenkomst niet aan te gaan danwel te ontbinden. Funeral Products B.V. kan er ook voor kiezen, in geval van slechte kredietwaardigheid, stapsgewijs werkzaamheden te doen, waarbij betaling vooraf een voorwaarde kan zijn.  

Wijzigingen 

Deze privacy-verklaring kan van tijd tot tijd gewijzigd worden. De meest actuele versie is te allen tijde in te zien op deze website.