We blijven ambitieus. Daarom stellen we voor ieder kalenderjaar nieuwe doelen, gekoppeld aan Global Products Group’s visie en de verwachtingen van ons netwerk. Hierdoor boeken we een betekenisvolle vooruitgang en zetten we verdere stappen binnen ons MVO-beleid.

Het realiseren van onze MVO-doelstellingen willen en kunnen we niet alleen. Door de dialoog minimaal twee keer per jaar aan te gaan met onze significante stakeholders, bestaande uit klanten, leveranciers, brancheorganisaties en natuurlijk onze medewerkers, blijft men goed op de hoogte van de huidige status per doelstelling. Aangevuld met eventueel advies of expertise in hoe wij verdere vervolgstappen kunnen zetten voor een optimaal resultaat. Zo werken wij als bedrijfsketen allemaal actief samen en creëren we een duurzaam beleid met duurzame werkrelaties.

 

3. Goede gezondheid en welzijn

•   Gezondheid en veiligheid voor medewerkers

•   Gezondheid en veiligheid van consumenten

 

 

 

 

 

 

De mensen van de Global Products Group zijn de drijvende kracht achter de onderneming. En het is dan ook belangrijk dat onze medewerkers hun werk kunnen verrichten vanuit een gezonde en veilige werkomgeving. Om verbetermogelijkheden in kaart te brengen, dient er eerst een zogeheten nulpunt bepaald te worden. Een startpunt dat de huidige situatie schetst. Om hier een duidelijk overzicht in te krijgen, voeren we dit jaar een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit middels een externe veiligheidsadviseur. Aanvullend op de RI&E volgt een Plan van Aanpak. Dit geeft per openstaand risico aan welke maatregelen er getroffen dienen te worden, gekoppeld aan een verantwoordelijke binnen het bedrijf.

De producten die wij leveren zijn enorm divers: qua vormgeving, materiaal en doeleinde. De wet- en regelgeving per land, in combinatie met het gebruik door de afnemer of eindconsument, bepaalt of uiteindelijk aan de gestelde eisen wordt voldaan. De collectie die wij aanbieden, bevat altijd artikelen en bijbehorende toepassingen die aan de vastgestelde normen voldoen. Vaak ligt de keuze hoe men hiermee omgaat nog wel bij de afnemer zelf. De producten die de Global Products Group levert voldoen aan de normen zoals vastgelegd in onder andere de Warenwet en de Buitenlandse handelswetgeving. De informatie naar afnemers ten behoeve van correct gebruik en toepassing wordt vormgegeven middels gebruiksaanwijzingen in instructiefilms. Voor komend jaar hebben wij als doel gesteld om deze video’s per productgroep direct beschikbaar te stellen via de websites van de diverse bedrijven uit de Global Products Group.

 

8. Waardig werk en economische groei

•   Realisatie sociale voorzieningen

•   Aanstellen van een vertrouwenspersoon

•   Terugdringen kinderarbeid bij leveranciers in risicolanden

•   Terugdringen gedwongen arbeid bij leveranciers in risicolanden

•   70% van de leveranciers zijn gelokaliseerd binnen Europa

 

 

 

 

 

Zoals gezegd, geloven wij als Global Products Group dat mensen de organisatie maken. Daarom vinden wij het belangrijk dat onze medewerkers zowel fysiek als mentaal gezond zijn en kunnen werken in een veilige omgeving. Zo motiveren we een gezonde leefstijl door middel van extra sociale voorzieningen: het bieden van een leaseplan voor een fiets en beschikbaar stellen van fruit onder werktijd zijn concrete initiatieven die wij in 2023 gaan realiseren voor onze medewerkers.

Binnen onze organisatie wordt een vertrouwenspersoon aangewezen. Aanvullend zijn gedrag en omgangsvormen voor werknemers vastgelegd, zodat iedereen zich op de werkvloer veilig en vertrouwd voelt.

Niet alleen binnen, maar ook buiten de organisatie vinden we eerlijke en veilige werkomgevingen belangrijk. Als Global Products Group werken we op product- en dienstniveau samen met lokale, nationale en internationale leveranciers. Daarin zien wij geen ruimte voor moderne slavernij. Om dit ook te waarborgen, willen we in 2023 dat alle leveranciers uit risicolanden de Global Products Group Code of Conduct en het Modern Slavery Statement gelezen en getekend hebben. Welk land een risicoland is, is vastgesteld middels de MVO Risico Checker, die is ontwikkeld door MVO Nederland. Deze tool maakt duidelijk welke risico’s betrekking hebben op welk geselecteerd land. Daarin leggen wij onze focus eerst op de landen die ‘Dwangarbeid & Mensenhandel’ en ‘Kinderarbeid’ als landrisico’s hebben en waar deze kwesties dus het meest kritisch zullen zijn.

Ten slotte hecht de Global Products Group veel belang aan het stimuleren van de lokale economie. Dit vanuit zowel een sociaal belang als vanuit een ecologisch belang. Als de situatie het toelaat, gaat onze voorkeur uit naar leveranciers gevestigd binnen Europa. Daarmee houden we de kilometers aan transport laag, de levertijden korter én leveren we een positieve impact aan de plaatselijke samenleving. Om dit verder te intensiveren, is ons streven om in 2023 met minimaal 70% aan Europese leveranciers te werken.

 

12. Verantwoorde consumptie en productie

•   Afvalreductie

•   Reductie van restanten herinneringsproducten

•   Alternatieve verpakkingen uitgaande leveringen

•   Intentieverklaringen significante stakeholders en de bewijsvoering hiervan

•   Waarborgen reclamecode bij reclame-uitingen

•   Plan van aanpak Levenscyclusanalyse opstellen

•   Toepassen Levenscyclusanalyse op 3 leveranciers

•   Energiebesparing van 2% onder de medewerkers

 

 

 

 

 

Vanuit de Global Products Group werken we continu aan verantwoorde omgang in zowel het gebruik als de productie van goederen en middelen. Hierin leggen wij de focus op het beperken van afval middels preventie, vermindering en recycling. Voor 2023 wil Global Products Group het scheiden van zijn afval verder intensiveren. Zo gaat afval in de vorm van koffiebekers, papier, karton, plastic verpakkingen en drinkpakken gescheiden worden van het restafval. Binnen de afdeling logistiek wordt verpakkingsafval nog verder gescheiden binnen de verschillende gradaties van plastic, die alle verwerkt worden door afvalverwerker Van Happen.

Het kan voorkomen dat artikelen geen commerciële waarde hebben wanneer deze worden afgekeurd op basis van een defect, beschadiging of afwijking van het basismodel. Dit wil echter niet bij voorbaat zeggen dat deze artikelen bij het restafval gedaan hoeven te worden. Meerdere leveranciers kunnen producten nog herstellen of hergebruiken, en andere materialen zijn nog goed recyclebaar. Om deze afvalstromen om te kunnen zetten tot nieuwe waarde, dient er per productgroep eerst een nulpunt vastgesteld te worden, zodat de Global Products Group hier in de verdere toekomst specifieke doelstellingen aan kan koppelen.

Als Global Products Group snappen we het enorme belang van het adequaat, snel en correct verzenden van producten ten behoeve van de uitvaartbranche. Om emotionele producten goed te kunnen versturen, is sterk en degelijk verpakkingsmateriaal nodig. Voor 2023 gaat de Global Products Group onderzoeken welke duurzame substituten men voor plastic opvulmateriaal kan gebruiken met betrekking tot uitgaande pakketten. Dit middels het gebruik van gerecycled plastic óf biologisch afbreekbaar opvulmateriaal.

Graag zetten wij ons eigen netwerk ook aan het denken: hoe duurzaam opereren wij als onderneming? Wat en hoe waarborgen wij dit en hoe passen wij dit toe in de praktijk? Vragen die wij onze significante stakeholders, de voornaamste belanghebbende partijen, hebben voorgelegd ter zelfreflectie. Niet om met een vinger te wijzen, maar ter bewustwording om samen te kunnen inspireren en een golf aan verandering teweeg te kunnen brengen. Met deze partijen, de kern van het GPG-netwerk, gaan wij onze intentieverklaringen delen, uitgeschreven in de documenten: Code of Conduct, Modern Slavery Statement en Enviromental Code. Zo kunnen we allemaal opereren vanuit één gezamenlijke visie en fundament. Aanvullend willen we in 2023 vanuit al deze partijen een akkoord in geschrift ontvangen ten aanzien van deze intentieverklaringen. Dit omdat enkel bij toewijding en commitment een duurzaam beleid betekenisvol kan zijn.

Daarop voortbordurend gaat de Global Products Group een plan van aanpak opstellen om tot een uniforme bewijsvoering te komen. Een methode waarin wordt getoetst of de aangegane voorwaarden uit de intentieverklaringen ook worden nageleefd.

Eerlijkheid als basis. Eén van de drie bedrijfswaarden waarnaar de Global Products Group handelt en zijn beleid op afstemt. Een bepaalde integriteit die doorvloeit tot al onze bedrijven en die onze betrouwbaarheid en geloofwaardigheid garandeert. Daarom dragen wij ook in 2023 zorg voor het feit dat de reclame-uitingen van de Global Products Group-bedrijven niet misleidend, kwetsend, of in strijd met de waarheid zullen zijn. Om dit te waarborgen, zullen wij de regelementen van de Stichting Reclame Code in acht nemen tijdens het ontwerpen, realiseren en uitdragen van iedere vorm van reclame.

Als bedrijf erkennen en nemen we onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van het milieu. Niet enkel namens onszelf, maar ook namens onze medewerkers, klanten en gemeenschappen waarin we actief zijn. We beseffen ook dat het proces van voortdurende milieuverbetering samenhangt met de inzet van onze zakelijke partners. Het milieubeleid van de Global Products Group is daarom vormgegeven binnen onze Environmental Code. Daar stoppen we echter niet. Want hoe milieuvriendelijk zijn onze producten eigenlijk? Het meten van de milieueffecten van de artikelen van de Global Products Group is een complex proces, waarin talloze factoren in acht genomen dienen te worden. Om hier een basis voor vast te leggen, gaan wij in 2023 een plan van aanpak schrijven ten behoeve van een Levenscyclusanalyse (LCA) per productniveau. Zodoende kunnen we in de toekomst duidelijk in kaart brengen welke impact onze collectie op het milieu heeft. Deze beperken we in eerste instantie tot een cyclus van productie tot afvalverwerking. Zowel om de focus te houden op het zwaartepunt van de cyclus, als om binnen de scope van niveau 3 van de MVO Prestatieladder te blijven. Aanvullend zijn onze voornemens om nog voor het einde van 2023 de LCA van drie verschillende leveranciers uit te schrijven, zodat we tevens een concrete start van dit grote project gerealiseerd hebben.

Het afsluiten van de computer, uitzetten van de lampen, uitdraaien van de verwarming of in de zomer juist het uitzetten van de airco; allemaal zaken die vanzelfsprekend zijn, maar wellicht niet uit worden uitgevoerd na een lange werkdag. In 2022 heeft de Global Products Group zijn energieverbruik binnen de bedrijfsruimtes in kaart gebracht op het gebied van gas, water en stroom. Waardes welke allemaal op, of zelfs onder, het gemiddelde gebruik liggen. Ondanks deze constatering zien wij als onderneming nog steeds ruimte voor verdere verbetering. Enerzijds door bewustwording bij het personeel, maar ook door te investeren in energiebesparende oplossingen ten behoeve van de bedrijfspanden. In 2023 willen we 2% energiebesparing realiseren ten opzichte van 2022 door bovengenoemde opties verder te onderzoeken en uit te werken.

 

13. Klimaatactie

•   CO₂-reductie inkomende leveringen

 

 

 

 

 

 

De Global Products Group is zich bewust van de impact van klimaatverandering. Daarom hebben we de afgelopen jaren getracht telkens maatregelen te integreren binnen onze strategieën en planning. Voorbeelden hiervan zijn het clusteren van bestellingen, het hergebruiken van verpakkingsmaterialen en productie uit zuivere grondstoffen.

Om in de toekomst concrete stappen te kunnen zetten voor wat betreft het reduceren of compenseren van onze CO₂-footprint, gaan wij in 2023 de vaste transportroutes in kaart brengen en deze omrekenen naar zijn CO₂-uitstoot. Zodoende wordt de uitstoot van de Global Products Group meetbaar en inzichtelijk ten dienste van de inkomende leveringen, waardoor een nulpunt beschikbaar is.

 

16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten

•   Respecteren rechten van de lokale bevolking

•   Tegengaan van corruptie

•   Communicatie MVO-beleid

 

 

 

 

 

Zoals aangegeven hecht de Global Products Group veel waarde aan een eerlijke en veilige werkomgeving. Zowel binnen onze eigen onderneming als bij de aangesloten leveranciers. Middels de Environmental Code van de Global Products Group beschermen wij de lokale bevolking aangaande de productielocaties van onze leveranciers. Daarin leggen we de focus eerst op de meest kritische risicolanden uit de MVO Risico Checker. Hiermee maken we onderscheid met de leveranciers die ‘Milieu & Omgeving’ als landrisico geclassificeerd hebben.

Zonder vrede, veiligheid en rechtvaardigheid is er bijna geen ontwikkeling mogelijk. Corruptie speelt hierin een belangrijke rol. Binnen onze Code of Conduct is een specifiek deel gewijd aan corruptie en omkoping. Dit om dergelijke praktijken binnen het Global Products Group-netwerk te voorkomen. Om te identificeren binnen welke landen in de wereld corruptie een groot probleem is, is de ‘Corruption Perceptions Index’ van Transparency International geraadpleegd. Een wereldwijde beweging die zich inzet om een einde te maken aan onrecht en corruptie. Dit jaar willen wij realiseren dat leveranciers in landen met een CPI-score van lager dan 60, de Code of Conduct lezen, begrijpen en tekenen om dit soort daden en handelingen binnen ons bedrijfsnetwerk te voorkomen. Zo creëren we samen binnen de gehele keten een positief rimpeleffect.

Met het Global Products Group MVO-jaarverslag slaan wij in 2023 letterlijk een nieuwe bladzijde om. In de voorgaande hoofdstukken is er een beeld geschetst en inzicht gegeven in het door ons vastgestelde MVO-beleid. Hierin geeft de MVO Prestatieladder ons de handvaten om een concreet, duurzaam beleid te voeren. Dit biedt ons de uitgelezen kans om op MVO-gebied een toonaangevende partij te zijn in de uitvaartbranche. De intentie is er om het MVO-verslag jaarlijks te presenteren. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt de informatie op onze website bijgewerkt.